βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

  • Κάλυψη γης - Corine Land Cover 2018

    Κάλυψη γης για την Ελλάδα και το έτος 2018, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία (Version 20) ανακτήθηκαν από το site του Προγράμματος Copernicus,...