Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί Δήμου Γορτυνίας

Θέσεις εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Για κάθε σταθμό καταγράφονται το /τα σημείο/α υδροληψίας, η θέση του σταθμού παραγωγής καθώς και πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη του έργου (λ.χ. υπό αξιολόγηση, άδεια παραγωγής, ανάκληση/ απόρριψη αίτησης, άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας), τον κωδικό αίτησης, τον τύπο του, την ισχύ του και την γεωγραφική του θέση. Τα δεδομένα καλύπτουν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή