Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας

Περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας (APSFR). Προσδιορίστηκαν σε επίπεδο χώρας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (2012) και στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας ΛΑΠ Έβρου (2013) (εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ). Αφορά την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή