Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Εδαφολογικός Χάρτης - Κλίση επιφάνειας εδάφους

Εδαφολογικός χάρτης. Στο παρόν επίθεμα απεικονίζεται το φαινόμενο της κλίσης της επιφάνειας του εδάφους για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Πέντε (5) κλάσεις κλίσεων χρησιμοποιούνται: 0-6%, 6-18%, 18-40%, 40-70%, >70% για το χαρακτηρισμό των κλίσεων της επιφάνειας του εδάφους στους τύπους γης. Για το χαρακτηρισμό όμως της κλίσης της επιφάνειας του εδάφους των χαρτογραφικών μονάδων (γαιοενοτήτων) οι τρεις ηπιότερες κλάσεις λαμβάνονται ως μια (0-40%) και χαρακτηρίζονται ως ελαφρές. Οι κλίσεις από 40-70% χαρακτηρίζονται ως μέτριες και αυτές άνω του 70% ως απότομες. Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.(Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή