Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000

Περιλαμβάνει: α) Όρια Οικοτόπων Ειδικής Διατήρησης Οδηγίας 92/43. Πρόκειται για τα όρια των πολυγώνων των 244 περιοχών ειδικής διατήρησης της Οδηγίας 92/43, που περιλαμβάνονται στις περιοχές Natura 2000. Στο έργο Natura 2000 που παραλήφθηκε το 2018 περιλβάνονται και πρόσθετες περιοχές της Οδηγίας 92/43, οπυ έχουν θεσμοθετηθεί αλλά εκκρεμεί και ψηφοφορία στην ΕΕ. β) Όρια Ζωνών Ειδικής Προστασίας Οδηγίας 2009/147. Πρόκειται για τα όρια των πολυγώνων των 202 ζωνών ειδικής προστασίας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την άγρια πτηνοπανίδα που περιλαμβάνονται στις περιοχές Natura 2000. Στο έργο που παραλήφθηκε το 2018 περιλαμβάνονται και νέες περιοχές της Οδηγίας που έχουν θεσμοθετηθεί με ΦΕΚ. (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή