Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Τύποι χερσαίων οικοτόπων

Πολυγωνικό επίπεδο πληροφορίας που περιλαμβάνει τους Τύπους χερσαίων οικοτόπων στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και στους Τόπους Κοινοτικής Σημασιάς (ΤΚΣ) του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Η χάραξή τους βασίστηκε σε έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (LSO) κλίμακας 1:5000 και σε εργασίες πεδίου. Για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή