Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Σημαντικά ιστορικά συμβάντα πλημμυρών

Σημαντικές ιστορικές πλημμύρες (PFRA), όπως αποτυπώθηκαν στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (2012). Επίσης περιλαμβάνονται τα σημαντικά ιστορικά συμβάντα που καταγράφτηκαν στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας ΛΑΠ Έβρου (2013) (Οδηγία 2007/60). Αφορά την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή