Εκπομπές Καδμίου (Cd) από Γεωργικές ...

URL: http://services.opendatagortynia.gr/geonetwork/srv/eng/csw?service=CSW&request=GetRecordById&version=2.0.2&outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&elementSetName=full&id=md0bf2b50-2b6c-11ec-8d3d-0242ac130003

Αρχείο μεταδεδομένων σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και το Ν.3882/2010.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Oct 15, 2021
Δημιουργήθηκε Oct 15, 2021
Διαμόρφωση XML
Άδεια Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL)
can be previewed1
createdΟκτώβριος 15, 2021
formatXML
idc3ee3290-614f-417d-8978-5237eea92073
position2
resource group id979b9a50-8702-4cc9-bf84-989990c9e6b3
resource typefile
revision ida0af44bf-c7a1-4d5a-9ee0-f38d876aa249
revision timestampΟκτώβριος 15, 2021
stateactive