Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Εδαφολογικός Χάρτης - Λιβαδοπονία

Εδαφολογικός χάρτης. Αξιολόγηση γαιών κατάλληλων για Λιβαδοπονία για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Κάθε μονάδα στο χάρτη γαιοικανότητας χαρακτηρίζεται από μια ομάδα εκθετικών αριθμών, όπου οι βάσεις αναφέρονται στις κλάσεις γαιοικανότητας για Λιβαδοπονία που αντιστοιχούν στους τύπους γης της μονάδας, ενώ οι εκθέτες στα δέκατα της έκτασης (σύνολο 10) της μονάδας που αντιστοιχούν στην κάθε κλάση γαιοικανότητας. Για παράδειγμα 1^5, 2^3, 5^2. Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.(Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή