Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Εδαφολογικός Χάρτης - Διάβρωση εδάφους

Εδαφολογικός χάρτης. Στο παρόν επίθεμα απεικονίζεται το φαινόμενο της διάβρωσης (κυρίως χαραδρωτικής) του εδάφους για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας. Χρησιμοποιούνται τρεις κλάσεις διάβρωσης: [1] Καμία, [2] Μέτρια και [3] Έντονη. Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.(Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή