Γεωγραφική έκταση συνόλου δεδομένων

Map data © OpenStreetMap contributors
Tiles by MapQuest

Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - 2018

Κάλυψη γης - Μεταβολές Corine Land Cover 2012 - 2018, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία του επιθέματος (Version 20) απεικονίζουν τις μεταβολές που καταγράφηκαν στην κάλυψη γης μεταξύ των δύο χρονολογιών. Έγινε ανάκτηση των στοιχείων από το site του Προγράμματος Copernicus, μετασχηματισμός τους στο ΕΓΣΑ 87 και αποκοπή τους στα όρια της Ελληνικής ΕπικράτειαςΑφορά την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γορτυνίας, (Πηγή: Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), http://mapsportal.ypen.gr)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή