Τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης ανήκουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το OpenDataGortynia.gr αποτελεί μία από τις πρώτες προσπάθειες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης Πανελλαδικά, για τη δωρεάν διάθεση δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες της χώρας.

Το OpenDataGortynia.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων του Δήμου Γορτυνίας που παρέχει πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα του. Σκοπός του OpenDataGortynia.gr είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχαναγνώσιμα σύνολα δεδομένων μέσω της παροχής ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διάθεσης δεδομένων και πληροφοριών του Δήμου, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα υπολογιστικά συστήματα.

Ειδικά όσον αφορά στα γεωχωρικά δεδομένα, έχει αναπτυχθεί ειδικός κόμβος που επιτρέπει την εξεύρεση, θέαση και τηλεφόρτωση γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της οδηγίας Inspire και του Νόμου 3882/2010, καθώς επίσης και τη χρήση του κόμβου για συνδυαστική χρήση των δεδομένων με αυτά άλλων φορέων που προσφέρονται με αντίστοιχη λογική πρόσβασης, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. ΡΑΕ, Κτηματολόγιο ΑΕ, ΥΠΕΚΑ).

Η αξία των ανοικτών δεδομένων

Θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες, όπως η διαφάνεια, η ευθύνη της κυβέρνησης και η συμμετοχή των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την καλή διακυβέρνηση. Παράλληλα, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική ανάπτυξη, καθώς και μια βασική προϋπόθεση της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής. Όντας ένα καίριο συστατικό στοιχείο μιας πραγματικής κοινωνίας της πληροφορίας, η πρόσβαση σε πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής θα πρέπει να είναι μια συνεχής προσπάθεια.

Η δημόσια διοίκηση παράγει, συλλέγει και διαχειρίζεται σύνολα δεδομένων που αφορούν στην οικονομική και κοινωνική ζωή των πολιτών. Η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών αυτών αναδεικνύει την αξία των δεδομένων για όλους τους πολίτες και δημιουργεί συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, η επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών επιτρέπει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, συμβάλλει στη διάδοση της επιστημονικής έρευνας και προωθεί την παραγωγή νέας γνώσης και την καινοτομία.

Τα σύνολα δεδομένων του δημόσιου τομέα θα πρέπει να είναι ανοιχτά και διαθέσιμα στους πολίτες, χωρίς τεχνικούς ή θεσμικούς περιορισμούς και χωρίς κανένα κόστος, ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό με σεβασμό στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Μέχρι τώρα, η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά στην Ελλάδα και ορίζεται (προβλέπεται) από το νόμο. Η νέα ιστοσελίδα OpenDataGortynia.gr έχει ως σκοπό την ενοποίηση όλων των πηγών της δημόσιας διαθέσιμης πληροφορίας που αφορούν στον Δήμο Γορτυνίας σε ένα ενιαίο δικτυακό τόπο, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει το κομβικό σημείο συγκέντρωσης και διανομής δημόσιων δεδομένων του Δήμου. Τα σύνολα δεδομένων είναι διαθέσιμα με ανοικτές άδειες, που επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση χωρίς περιορισμούς και χωρίς κόστος.